Linda Tours Utazási szerződés

Utazási szerződés                                                                                                                                                                     

 

Köttetett a Linda Tours Utazási Iroda, Cím: 9400 Sopron Erzsébet u. 7.
Telefon: +36 70 616 6332; +36 99 342 682 Fax: 99/342-682
E-mail:     lindatours@lindatours.hu
Web          ww.lindatours.hu
Eng. sz:    R-01078/1994/1999
Adószám: 11460257-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-005910
és a szerződést aláíró utas /megbízó/ között az alábbiak szerint:

 

1. A Linda Tours által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416§, az utazási szerződésről szóló 281/2008.XII.28 kormányrendelet, valamint az alábbi feltételekben foglaltak az irányadók.

2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és a díjelőlegnek a LindaTours számlájára, vagy személyesen történő befizetésével, létrejön az utazási iroda és a megrendelő között az utazási szerződés. Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor függetlenül az utas által aláírt utazási szerződéstől, a tényleges utazási szerződés hatályba lépésének a feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj a Linda-Tours számlájára beérkezzen. Az utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén a Linda-Tours Kft. megtagadhatja az utaztatást. (érvényes utazási szerződés hiányában.) Ebben az esetben az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli.

Távollévők között  az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli (Online szerződés )a jelentés az utazásszervezőkhöz megérkezik és az utazásszervező a jelentkezést nyilvántartásba vételét követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utas a díjelőleget befizeti.

Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy közt jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások minőségét, meghatározását, a fizetés módját, valamint a részvételi díjat a Linda Tours által közzétett programfüzet vagy programajánlat tartalmazza. Ezek változtatási jogát az iroda fenntartja, a bekövetkezett változásokról az utast minden esetben tájékoztatja.

4. Az utas az utazáshoz szükséges külföldi út esetében érvényes úti okmánnyal (személyigazolvánnyal/útlevéllel) kell, hogy rendelkezzen.  Az útlevél, vízum, vám-rendelkezések betartásáért az utas felel. Ennek elmulasztásából bekövetkező és az utast érintő esetleges károkért a Linda Tours felelősséget nem vállal. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, akkor az utazásszervező a kárának a megtérítését követelheti, amely mértéke nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott részvételi díj mértékét.

5. A részvételi díj az utazási ajánlatban szereplő szolgáltatások időtartamára az  árat, a szervezési díjat, valamint az áfát tartalmazza.
A részvételi díj nem tartalmazza: a belépőket, a helyi közlekedési jegyeket, a fakultatív programok árát, a stornóbiztosítást, a betegség, baleset, poggyászbiztosítást.

6. Bel vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adók, közterhek, illetékek valamint a valutaárfolyamok megváltozása miatt a Linda-Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, akkor az utas a szerződéstől az értesítéstől számított 3 munkanapon belül költségmentesen elállhat.

7. Jelentkezéskor a befizetendő előleg a mindenkori részvételi díj 40%-a. Ebben az esetben a hátralék befizetési határideje legkésőbb az indulás előtti 30. nap. Kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi időpont indokolt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hátralék fizetéséről irodánk külön értesítést nem küld. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül. Ha a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő.

8. Kérjük, hogy az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám és devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) szíveskedjenek betartani. Ezek elmulasztásából illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés az utast terhelik. Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, vagy bármely okból az utat megszakítja a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az utas nem jelenik meg az út indulásakor.

9. A meghirdetett találkozási időpontok be nem tartása esetén a maximális várakozási idő az utasra: 15 perc, amelynek túllépéséből eredő anyagi károkért, programból való kimaradásért, az utas a felelős és az utazási iroda felé az utas semminemű kárigénnyel nem fordulhat.
Az utas köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti, akkor figyelmeztetés után a Linda-Tours jogosult az utast azonnali hatállyal az utazásból kizárni. /pl. részegség, agresszív magatartás, utastársai érdekeit, utazását sértő magatartást tanúsít stb.…/. Ebben az esetben hazautazásáról az utas saját maga kell, hogy gondoskodjon, és kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat.

10. Az utazási iroda az utazáshoz szükséges és az utazási szerződésben befoglalt legkisebb létszám /36 fő/hiányában az utazás megkezdése előtti 10. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett elállhat és arról az utast tájékoztatni köteles.

11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. Amennyiben az utas a saját érdekkörében felmerült okokból 60 napon belül mondja vissza az utazáson történő részvételét, akkor köteles az utazásszervezőnek a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni, az alábbiak szerint. 35-14 napig a teljes részvételi díj 25 %

  •  60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj   10%-a
  •  34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj   25%-a
  •  23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj   40%-a
  •  16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj   60%-a
  •  10-6   napon belüli lemondás esetén a részvételi díj   80%-a
  •  5 napon belüli lemondás valamint az utazáson történő meg nem jelenés esetén a részvételi díj teljes összege számolható fel.

 

12. Ha rendelőintézeti, vagy kórházi szakorvos ill. a háziorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete vagy közvetlen hozzátartozó elhalálozása esetén Ön nem vehet részt az utazáson, akkor a Linda Tours kizárólag útlemondási biztosítás alapján a részvételi díjat a biztosító 20%-os önrészesedése mellett visszafizeti.

13. Az útlemondási biztosítás, melyet az utazási iroda a QBE Insurance Europe Limited-el kötött, a fent említett esetekre terjed ki.

14. A stornóbiztosítás nem terjed ki, olyan betegségek lemondására, melyek már az utazás jelentkezés időpontjában ismertek voltak.

15. A stornóbiztosítás összege a mindenkori részvételi díj 1,5 %-a. Saját érdekében kérjük, hogy utazásképtelenségéről, a kiváltó ok felmerülésétől számított 2 napon belül közvetlenül, vagy megbízottja által értesítse irodánkat.

16. Amennyiben az irodán kívülálló, előre nem várt esemény vagy ok (pl. sztrájk, háború, természeti csapás, katasztrófa) azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, a  Linda-Tours  felelőséget nem tud vállalni.

17. A Linda Tours szavatolja, hogy a szálloda az adott országban olyan kategória besorolású, mint amint meghirdetett. Nem vállal azért felelősséget, hogy az adott szálloda minősége /ugyanabban vagy másik országban/ más azonos besorolású szálloda színvonalának megfelel-e.

18. Kivételes esetekben az iroda fenntartja a jogot a változtatásokra. Pl. szálloda /szálláshely/ kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. Ilyen esetben az utas kártérítési összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújthat be kártérítési igényt, utólagosan a busz ülésrendjével kapcsolatban. Programcsere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda.

19. A Linda Tours a szerződésben vállalt teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti.

20. A poggyászról az utas saját maga gondoskodik, kivéve ha továbbszállítás vagy megőrzés céljából a szállító vagy a szolgálatfelelős képviselője átvette.

21. Az utazás során az utas által 3. személynek okozott kárért, valamint az autóbuszon az utas által okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel.

22. Az utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásait az utazás befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a helyszínen felvett jegyzőkönyv egy példányának csatolásával irodánkba eljuttatni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a reklamációkat csak helyszíni jegyzőkönyv birtokában tudjuk elbírálni. Ennek hiányában ill. késedelmes benyújtás esetén, valamint az utasnak felróható okból történő hibás teljesítés esetén az utas kárigényét nem érvényesítheti.

23. A Linda Tours fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben közlekedési társaság, szálláshely, valamint a programok azonos értékű és jellegű cseréjére.

24. A Linda Tours által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésére törekednek.

25. Megegyezés hiányában alávetik magukat az utazási iroda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

26. A Linda Tours a működéshez előírt szükséges vagyoni biztosítékot a QBE Insurance Europe Limited-el kötötte meg.

27. Repülős utak esetében:

  •  tekintettel arra, hogy az utasok fuvarozása repülőgéppel történik, a fuvarozási szolgáltatásra, a légi személyszállításra vonatkozó szabályok az irányadók.
  •  a nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és ebből kifolyólag a Linda Tours fenntartja jogát a repülőgép indulási időpontjának, helyének, útirányának az átszállási          lehetőségeknek, a légitársaságnak és a repülőgép típusának a megváltoztatására. A kiadványainkban szereplő információk tájékoztató jellegűek. A változásokból eredő programváltozásokért, valamint az ebből kifolyólag elmaradt szolgáltatásokért a Linda Tours felelősséget nem vállal.
  •  Ha a légi utazások során a poggyász elveszik, vagy abban kár keletkezik, azt a repülőtér „ LOST AND FOUND „ osztályán jegyzőkönyveztetni kell. Ezekért a káreseményekért a Linda Tours-ot felelősség nem terheli, a kárigényt a légitársasághoz kell benyújtani.

 

28. A Linda Tours az utazás előtt időszakban megmaradt helyeit, esetenként kedvezményes áron értékesítheti (last minute-akció) Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár.

29. Jelen szerződés a Linda Tours által 2011. január 1. utáni valamennyi utazásra érvényes.

 

Kijelentem, hogy az utazási szerződésben foglaltakat tudomásul veszem. Aláírásommal egyidejűleg magamra és utastársamra nézve kötelezőnek tekintve elfogadom.

Nyilatkozom, hogy (kérjük kiválasztani és bekarikázni):

 

X- a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe

 

X- adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe

 

X - adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

 

 

Dátum:                                              

 

Linda Tours                                                                                                                                     Utas aláírása: