Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Linda -Tours adatvédelmi szabályzata !

 

A Linda -Tours Kft. a honlapján ( www.lindatours.hu)  termékértékesítésre is alkalmas honlapot üzemeltet, amelynek látogatása során, a honlapon regisztrálók  adatait kezeli az alábbi Adatkezelési tájékoztatónak és  a belső szabályzatainak megfelelően.

A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeljük

A Linda –Tours Kft. az érintett ( utas ) személyes adatait elsődlegesen az Ügyfél / érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az utazási szerződés létrejöttének az alapja egyes személyes adatok megadása, kezelése, regisztrációja. Ügyfél a Linda -Tours Kft.- vel vagy a  Kft. utazásszervező partnerével kötött szerződésben, vagy a web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad(hat) mindazon adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a vonatkozó regisztráció/szerződés, és a regisztráció/szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükséges.                                                                                                 Amennyiben a hatályos az utazási törvények alapján az adatok megadása nem történik meg, megléte,  kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg.

A regisztrációval egyidőben annak elfogadásával  az Ügyfél / érintett hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.  Az web alapú űrlapokon az Ügyfél / érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely adat/adatok , megadása szükséges. Az űrlapon / nyomtatványon feltüntetésre kerül, hogy az adatkezelés kötelező – a szolgáltatás igénybe vételének feltétele:

A Linda -Tours Kft. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően, a természetes személy Ügyfél az egyedi szerződések aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a részére a  Kft. vagy partnere által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Társaság, a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje.

Adatkezelés a jogszabály rendelkezése alapján

A Linda -Tours Kft. mint adatkezelő vonatkozásában az Ügyfél / érintett személyes adatának kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről a Kft. az Ügyfelet / érintettet tájékoztatja. A Linda – Tours Kft. mint adatkezelő nem vizsgálhatja az adatkezelésre jogalapot teremtő jogszabály célszerűségét, szakszerűségét.

 

A Linda – Tours Kft. adatai:

Linda -Tours Utazási Iroda és Szolgáltató Kft.  Rövidített neve: Linda -Tours Kft.  Székhelye: 9400 Sopron, Ady Endre u. 177.  cégjegyzékszáma: Cg. 0809005910 Telefonos elérhetősége: +36/99-342-682 Adatkezelő fax száma: +36/99-342-682      email : lindatours@lindatours.hu   honlapcím: www.lindatours.hu                        képviselő: Szalay László

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik.                                                                                              Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas.                                                                                                                                      A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése, a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló alapszolgáltatások, pl. profilmódosítás, dokumentumok letöltése, szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése) azonosításához szükséges.

Az adatszolgáltatás célja:      

Az utas/szerződő fél  tájékoztatási céllal történő regisztrálása;- az utassal/ ügyféllel történő szerződés kötése, vagy partneri közvetítése; - az Ügyfél számára szállodai szolgáltatás közvetítése, a törvényekben meghatározott egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatot kezelése

Továbbá:  az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása - az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése; az Ügyféllel történő kapcsolattartás, egyéb az előzőekben fel nem sorolt, tevékenységi körébe tartozó, vonatkozó jogszabályi  előírások, kötelezettségek teljesítése.

 Webes regisztráció

A Társaság a Honlapon történt regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli: A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat: vezetéknév · keresztnév- e-mail cím - születési idő –irányítószám - helység

A regisztráció során a felhasználók nem kötelezően megadhatnak egyéb személyes adatokat is, ezen adatok kezelése megegyezik a jelen tájékoztatóban található adatkezelési feltételekkel.

A  Linda – Tours Kft.  székhelyén, telephelyén, ügyfélfogadásra (ügyfélforgalom számára) nyitva álló helyiségeiben kamerák működnek, amelyek a támadások és más jogsértő események megelőzése, valamint az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében folyamatosan rögzítik a helyiségben történteket. Az erre vonatkozó, az Ügyfelek / érintettek figyelmét felhívó jelzések (matricák, piktogramok stb.) a fiókirodák bejáratánál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az Ügyfelek a helyiségbe való belépéssel önkéntesen hozzájárulnak.
Ha a fentiekben meghatározott célú felhasználásra nem kerül sor, a felvételek  30 nap  elteltével törlésre kerülnek

A Linda-Tours Kft.  az Ügyfelek / érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:  

A közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is) ---  megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából ---  megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.  Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Ügyfél / érintett ahhoz hozzájáruljon. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelő nem támasztja szerződés megkötésének feltételéül. A hozzájárulást minden esetben külön rovatban kell kérni.  A  regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

Az Ügyfél / érintett személy a jelen pont szerinti adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja a lemondásnak a Linda -Tours Utazási Iroda által megjelölt címre történő megküldésével.

A Linda -Tours Kft. biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak                                                                                                                         A Linda -Tours  a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja azon adatfeldolgozóként közreműködő harmadik személyek részére, akik az Adatkezelő számára olyan szolgáltatást nyújtanak, amely az adatok kezelésével összefügg.

A Linda -Tours Kft. a regisztráció során keletkezett adatokat az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről.

Titoktartás

A Kft. az Ügyfeleiről / érintettekről rendelkezésére álló minden adatot  amely a  Kft.-vel kötött bármely szerződésére vonatkozik, üzleti titokként kezel.

Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Kft. vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel / érintettekkel kapcsolatos információkhoz  tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.

 

 

Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.